ผังองค์กร

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด

Organization Chart

ผู้บริหาร

คุณสุทธสิทธิ์ เกิมขุนทด

ประธานกรรมการบริหาร

คุณบัณฑิตา ประโลมรัมย์

กรรมการผู้จัดการ

คุณยุทธนา จักขุจันทร์

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท มีทีมที่ปรึกษา ที่มากด้วยประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร เป็นอย่างดี
พร้อมทั้งมีทีมงานบัญชีที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ ตลอดจนทีมงานของบริษัท ทุกท่าน

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

” SERVICE TO SUCCESS (การบริการสู่ความสำเร็จ) “

ผู้บริหาร

คุณบัณฑิตา ประโลมรัมย์

กรรมการผู้จัดการ

คุณยุทธนา จักขุจันทร์

รองกรรมการผู้จัดการ

การบริหารองค์กร

ลำดับ

เรื่อง

หลักการปฏิบัติ

1 การบริหารทรัพย์สินส่วนกลาง
(Common Property Management)

ตรวจสอบ ดำเนินการ

– บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง

– ปรับปรุง พัฒนา

2 การบริหารงบประมาณ
(
Budgeting Management)

ตั้งงบประมาณแบบสมดุล ทั้งรายรับและรายจ่าย

– เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย

– เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

3 การบริหารการเงิน
(Money Management)

– การบริหารหนี้

การเพิ่มพูนเงินกองทุน

การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สาธารณูปโภค

– รักษาเสถียรภาพทางการเงินและอื่นๆ ตามสัญญา

4 การบริหารสิ่งแวดล้อม
(Environment Management)

การรณรงค์การประหยัดพลังงาน

– การดูแลพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

– การดูแลสภาพแวดล้อมภายในโครงการ เช่น และนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วรดน้ำต้นไม้

การใช้เสียง กลิ่น ทรัพย์สินส่วนกลาง และทรัพย์สินส่วนบุคคล

5 การบริหารคุณภาพชีวิต
(Quality of Life Management)

บริหารจัดการข้อบังคับ

– บริหารจัดการความปลอดภัย

บริหารจัดการความสะอาด

– บริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการ

– บริหารจัดการประชาสัมพันธ์

– บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

6 การบริหารความปลอดภัย
(Safety Management)

 ระบบความปลอดภัยในอาคาร

– ระบบไม้กั้นเข้า – ออกโครงการ

ระบบเสียงตามสาย

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งผ่านสายและไร้สาย

– ระบบคีย์การ์ด

 

ระบบเตือนภัยและป้องกันภัยในอาคาร

– ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

– ระบบป้องกันฟ้าผ่า

– ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

 

เพื่อเป็นการให้ความรู้อย่างครบวงจรเกี่ยวกับงานบริการ การบริหารจัดการและกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ด้วยหลักสูตรต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ

หลักสูตร

รายละเอียด

1 หลักสูตรด้านงานบริหารจัดการ

1.1 การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

1.3 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 การบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน

1.5 เทคนิคการบริหารจัดการอาคารชุด

1.6 จิตวิทยาในการทำงานเป็นทีมและการทำงานอย่างมีความสุข

1.7 พื้นฐานมาตรฐานการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ

1.8 มาตรฐานการคัดเลือกคู่สัญญางานบริการ

1.9 การจัดการประชุมใหญ่

1.10 หลักและวิธีปฏิบัติว่าด้วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดของคนต่างด้าว

1.11 พระราชบัญญัติอาคารชุด

1.12 พระราชบัญญัติหมู่บ้านจัดสรร

2 หลักสูตรด้านงานธุรการ

2.1 มาตรฐานเอกสารงานธุรการ

2.2 5 ส.

3 หลักสูตรด้านงานบัญชี – การเงิน

3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีการเงิน

3.2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมบัญชี

3.3 ความรู้เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย

3.4 การบริหารงานบัญชีและการเงิน

4 หลักสูตรด้านงานวิศวกรรม

4.1 วิธีการดูแบบเบื้องต้นสำหรับช่างอาคาร

4.2 ช่างอาคารกับกระบวนการตกแต่งห้องชุด

4.3 การตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

4.4 ความรู้พื้นฐานงานวิศวกรรม การตรวจสอบและการรายงานผล

4.5 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การเกิดเหตุแผ่นดินไหวและการจัดทำรายงาน

“SERVICE TO SUCCESS (การบริการสู่ความสำเร็จ)”

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด